Правила за одобряване на коментари

1. Коментарите в Дир.бг са свободни и се публикуват без редакция, с изключение на случаите, описани по-долу.

2. Коментарите подлежат на одобряване (предварителна или последваща модерация).

3. Не се публикуват коментари, които:

- насаждат расова и етническа омраза, нетърпимост на верска основа;
- насаждат вражда;
- призовават за нарушаване на обществения ред, на Конституцията и законите на страната;
- съдържат нецензурни изрази;
- съдържат лични обиди и нападки;
- съдържат заплахи;
- съдържат порнографско съдържание;
- съдържат информация, уронваща личното достойнство;
- нарушават авторски права, други права на интелектуална собственост или права на публичност;
- имат рекламно съдържание, включително линкове към други сайтове;
- нарушават Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- нарушават Закона за кредитните институции, като уронват доброто име и доверието в банка;
- нарушават Закона за защита на личните данни;
- имат характера на спам или нямат връзка с темата;
- съдържащи компютърни вируси или друг злонамерен софтуер;
- разгласяващи търговска тайна, чужди пароли или нарушаващи други права на трети лица;
- по-дълги от 2000 знака;
- написани са изцяло на език, различен от български.

4. Само регистрираните потребители имат право да публикуват по-дълги коментари към новините, както и в Темите.

5. Коментарите на тези регистрирани потребители, които не са допускали нарушения на правилата за период от шест месеца, били са активни и са одобрени като лоялни потребители, се публикуват без модерация и автоматично попадат в списъка на избраните коментари за съответния сайт. При някое от нарушенията, изброени в т. 2, това право се губи.

6. Забраната за публикуване на линкове не се отнася за потребители, които имат статут на Гост, както и за наблюдателите на темите.

7. Не е желателно писането на коментари на латиница, изцяло с главни букви, както и вмъкването на поредица символи.

8. Модераторите имат право да правят съкращения в коментарите с цел отстраняване на маловажни нарушения.

9. Дир.бг си запазва правото да спира коментарите към определени новини, в случаите, когато неприемливите надвишат 50% от всички.

10. Опитите за нарушаване на правилата чрез постването на нецензурно съдържание, линкове към сайтове или друго неразрешено съдържание в полето за Автор (или като избран ник за регистрираните потребители) не се толерират. При системни нарушения потребителите ще получат забрана за публикуване.

11. Потребители, които системно нарушават правилата за коментари, могат да получат временна забрана за публикуване.